Volg ons op:
Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
1.1
Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen) van Coins & Stamps Rotterdam. Deze voorwaarden gelden daarmee voor alle overeenkomsten met Coins & Stamps Rotterdam betreffende de verkoop en levering van postzegels, munten, bankbiljetten, opbergsystemen, catalogi en brandkasten en de daarmee verband houdende produkten en/of diensten.
1.2
De toepasselijkheid van enige algemene en/of specifieke voorwaarden of bedingen waarvan de klant zich mocht bedienen wordt door Coins & Stamps Rotterdam uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3
Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze schriftelijk aan de klant zijn bevestigd.
1.4
Coins & Stamps Rotterdam behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.

Artikel 2. Aanbod en bestelling
2.1
Alle offertes, aanbiedingen of prijsopgaven van Coins & Stamps Rotterdam, in welke vorm ook, zijn steeds vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders is overeengekomen. Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Coins & Stamps Rotterdam niet.
2.2
Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Coins & Stamps Rotterdam een order schriftelijk aanvaardt of door Coins & Stamps Rotterdam uitvoering aan een order wordt gegeven.
2.3
Alle opgaven door Coins & Stamps Rotterdam van getallen, specificaties, afbeeldingen, tekeningen en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan. Coins & Stamps Rotterdam kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.
2.4
Coins & Stamps Rotterdam behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor veranderingen en verbeteringen ten opzichte van de verstrekte gegevens aan te brengen. De klant kan hier echter geen rechten aan ontlenen.
2.5
Coins & Stamps Rotterdam behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat vooraf de bestelling door afnemer per aangetekend schrijven wordt bevestigd.

Artikel 3. Overeenkomsten
3.1
Overeenkomsten komen niet tot stand door het zenden van een bestelling, doch uitsluitend door schriftelijke orderbevestiging van Coins & Stamps Rotterdam.
3.2
Een schriftelijke opdrachtbevestiging of een bevestiging van een wijziging in een overeenkomst wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de klant onverwijld bezwaar maakt.
3.3
Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Coins & Stamps Rotterdam staan of indien Afnemer op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Coins & Stamps Rotterdam het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Coins & Stamps Rotterdam in rekening te brengen.

Artikel 4. Prijzen
4.1
De prijzen van opbergsystemen, postzegels en niet-gouden munten zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op contante betaling of betaling bij verzending via bank of giro overboeking en / of creditcard betaling, inclusief BTW; in Euro's; exclusief vracht en eventuele montage/ installatie / in bedrijfstelling en instructie. De prijzen gouden munten zijn gebaseerd op contante betaling of betaling bij verzending via bank of giro overboeking, vrij van BTW (0%); in Euro's; exclusief vracht en eventuele montage/ installatie / in bedrijfstelling en instructie. Bij betaling via creditcard komen er 5 % kosten bij, die de creditcard maatschappijen ons in rekening brengen.
4.2
Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van Afnemer de kosten van verpakking en verzending, zoals vermeld in het desbetreffende Bericht, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de Producten en het vervoer daarvan.
4.3
Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Coins & Stamps Rotterdam geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, vrachttarieven en dealerprijzen. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft Coins & Stamps Rotterdam het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan Afnemer door te berekenen.
4.4
Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Coins & Stamps Rotterdam op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.

Artikel 5. Betaling
5.1
De betaling van de door Coins & Stamps Rotterdam geleverde goederen en/of diensten dient vooraf te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5.2
Alle betalingen zullen op een door Coins & Stamps Rotterdam aan te wijzen giro of bankrekening worden gedaan.
5.3
Bij eventuele betaling op Factuur geldt dat na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum de klant die in gebreke blijft met tijdige betaling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim is en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand geldt. Verder is Coins & Stamps Rotterdam bij deze gerechtigd het door de klant verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten) gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten etc. Daaronder begrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een bedrag van 15% van de onbetaalde factuur, met een minimum van € 150,--.
5.4
Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5.5
Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. Afnemer is niet bevoegd tot verrekening. Afnemer heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Coins & Stamps Rotterdam op te schorten.
5.6
Indien op enig moment bij Coins & Stamps Rotterdam gerede twijfel bestaan omtrent de kredietwaardigheid van Afnemer, heeft Coins & Stamps Rotterdam het recht, alvorens (verder) te presteren van Afnemer te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat Afnemer een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die Coins & Stamps Rotterdam, al dan niet opeisbaar, op grond van de Overeenkomst van Afnemer heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van Coins & Stamps Rotterdam.
5.7
Met het enkele verstrijken van een betalingstermijn is Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van Coins & Stamps Rotterdam op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.
5.8
Afnemer is zonder nadere ingebrekestelling over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van de wettelijk rente vermeerderd met 2%.
5.9
Indien Afnemer jegens Coins & Stamps Rotterdam in verzuim is, is hij verplicht Coins & Stamps Rotterdam de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door Afnemer te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van 200,-- euro, te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.
5.10
Indien Coins & Stamps Rotterdam, nadat Afnemer in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan Afnemer richt, doet dit niet af aan eerdere bepalingen in dit artikel.

Artikel 6. Risico
6.1
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Coins & Stamps Rotterdam de wijze van verzending.
6.2
De goederen zijn en reizen voor risico van de klant af vestiging Coins & Stamps Rotterdam.
6.3
Coins & Stamps Rotterdam is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.
6.4
Afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen. Coins & Stamps Rotterdam zal afnemer hierbij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van tijdstip en plaats van opslag en afnemer zal de producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na kennisgeving, afnemen.
6.5
Neemt afnemer de producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim zijn. Coins & Stamps Rotterdam is in dat geval gerechtigd de producten voor rekening en risico van afnemer op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Afnemer blijft de som, vermeerderd met de rente en kosten waaronder annuleringskosten verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de opbrengst van de verkoop aan die derde.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
7.1
Alle Producten blijven eigendom van Coins & Stamps Rotterdam, niettegenstaande de feitelijke aflevering, totdat alle bedragen, die Afnemer krachtens enige Overeenkomst aan Coins & Stamps Rotterdam verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Rechten worden aan Afnemer steeds verleend of, in voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Afnemer overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
7.2
Voordat de eigendom van de Producten op Afnemer is overgegaan, is Afnemer niet gerechtigd de Producten te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins te bezwaren. Afnemer is slechts gerechtigd de Producten, waarvan Coins & Stamps Rotterdam eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, voor zover dit in het kader van Afnemer's normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.
7.3
Indien en zolang Coins & Stamps Rotterdam eigenaar van de Producten is, zal Afnemer Coins & Stamps Rotterdam onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de Producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de Producten. Bovendien zal Afnemer Coins & Stamps Rotterdam op Coins & Stamps Rotterdam's eerste verzoek mededelen waar de Producten zich bevinden.
7.4
Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal Afnemer onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-)rechten van Coins & Stamps Rotterdam. Afnemer staat ervoor in dat een beslag op de Producten onmiddellijk wordt opgeheven.

Artikel 8. Aflevering en reclames
8.1
Een door Coins & Stamps Rotterdam opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding voor Coins & Stamps Rotterdam geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van Coins & Stamps Rotterdam, op de door die toeleveranciers aan Coins & Stamps Rotterdam verstrekte gegevens. Coins & Stamps Rotterdam is voor overschrijding nimmer aansprakelijk.
8.2
Indien Coins & Stamps Rotterdam voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Afnemer moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Coins & Stamps Rotterdam.
8.3
Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Coins & Stamps Rotterdam derhalve bij aangetekend schrijven in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn gelaten wordt om alsnog te presteren.
8.4
Indien de opdrachtgever weigert de goederen af te nemen of indien hij te kennen geeft op de overeengekomen aflevering geen prijs meer te stellen blijft hij niettemin gehouden de overeengekomen prijs te betalen en de daaruit voor Coins & Stamps Rotterdam voortvloeiende kosten, schaden en interessen te vergoeden.
8.5
Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft Afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake.
8.6
Coins & Stamps Rotterdam heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.
8.7
Reclames over deugdelijke of onvolledige levering dienen door de klant binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar te worden gemaakt aan Coins & Stamps Rotterdam.
8.8
De klant is niet gerechtigd om op grond van reclames de betaling op te schorten.

Artikel 9. Retourgarantie Producten Verkoop-op-afstand
9.1
Afnemer - uitsluitend in de hoedanigheid van thuiswinkelende consument - heeft het recht de afgeleverde, maar niet in gebruik genomen, producten zonder opgave van reden binnen 7 werkdagen (afkoelingsperiode) na ontvangst aan Coins & Stamps Rotterdam te retourneren. Coins & Stamps Rotterdam zal alsdan aan afnemer de ontvangen (koop)som terugbetalen, minus (eventuele) handlingkosten die wij voor retouren berekenen.

Hieronder de navolgende voorwaarden:
-Producten zijn niet aangekocht in één van de fysieke vestigingen van Coins & Stamps Rotterdam (bijv. betalen/pinnen-bij-afhalen);
-Producten zijn niet aangeschaft voor professioneel/zakelijk gebruik;
-De betreffende producten moeten in het desbetreffende bericht zijn omschreven als zaken waarvoor de retourgarantie geldt;
-Verzegelde of gesealde producten, zoals munten & baren verpakt in muntenhouders of gesealde catalogi, waarvan de verpakking verbroken is, worden niet teruggenomen;
-Op of aan het afgeleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde dient in ongeschonden staat te zijn;
-Alle meegezonden documentatie,garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen in originele staat te worden gevoegd bij de retourzending;
-De retourzending moet uiterlijk op de 18e dag na ontvangst van het geleverde door afnemer weer in het bezit van Coins & Stamps Rotterdam zijn;
-De kosten van frankering van de retourzending zijn voor afnemer;
-Alle eventueel voor eigen gebruik of anderszins gemaakte kopieën of bewerkingen of vertalingen van het geleverde - inclusief
o.a. diskettes, elektronisch materiaal, handboeken en documentatie - dienen bij de retourzending te worden meegezonden of op
het tijdstip van verzending vernietigd dan wel uitgewist te zijn;
-Deze retournering geldt voor het overige als ontbindende voorwaarde en niet als buy-back scheme.

-Coins & Stamps Rotterdam behoudt zich het recht voor om, na retournering van de bestelde goederen, handlingkosten in rekening te brengen aan de klant, die het product geretourneerd heeft, ad € 15,-- (incl.21% BTW)

Deze handlingkosten zijn ter vergoeding van administratie-en verzendkosten
en/of vergoeding voor de tijd van reservering i.v.m. beleggings-munten of -baren.

Artikel 10. Garantie
10.1
Indien Coins & Stamps Rotterdam Producten aan Afnemer aflevert, die Coins & Stamps Rotterdam van haar toeleveranciers heeft verkregen, of voor de dienstverlening gebruik maakt van derden, is Coins & Stamps Rotterdam nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van afnemer gehouden dan waarop Coins & Stamps Rotterdam ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.
10.2
Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door Coins & Stamps Rotterdam na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Coins & Stamps Rotterdam in behandeling te worden genomen.
10.3
Supplies die aan normale slijtage onderhevig zijn vallen niet onder de gegeven garanties. Zo zijn uitgesloten van garantie: bedieningstoetsen, ouderdomsslijtage van materiaal, batterijen.
10.4
Gedurende de garantietermijn kan de leverancier van Coins & Stamps Rotterdam garantie verlenen of kan Coins & Stamps Rotterdam - naar haar keuze - de garantie van de toeleverancier jegens afnemer nakomen en tenuitvoerleggen.
10.5
Door reparatie en/of vervanging gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen. Op de reparaties zelf wordt echter een garantie gegeven met een tijdsduur van 90 dagen.
10.6
Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd aansluiten, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van Coins & Stamps Rotterdam liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de produkten verricht of doet verrichten dan wel indien de produkten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden.
10.7
Coins & Stamps Rotterdam is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel en artikel 9 bepaald.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1
Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Coins & Stamps Rotterdam in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Coins & Stamps Rotterdam niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of schadegrove schuld/nalatigheid aan de zijde van Coins & Stamps Rotterdam.
11.2
Coins & Stamps Rotterdam is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële.
11.3
De klant vrijwaart Coins & Stamps Rotterdam te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.
11.4
De aansprakelijkheid van Coins & Stamps Rotterdam blijft ten allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat Coins & Stamps Rotterdam de klant maximaal in rekening had kunnen brengen.
11.5
De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Coins & Stamps Rotterdam ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 12. Overdracht van rechten en verplichtingen
12.1
Het is Coins & Stamps Rotterdam toegestaan de in enige Overeenkomst met Afnemer omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van Coins & Stamps Rotterdam worden overgedragen zal Coins & Stamps Rotterdam Afnemer voor zover mogelijk hiervan voorafgaand op de hoogte brengen en heeft Afnemer het recht de Overeenkomst te ontbinden voor wat betreft de toekomst vanaf de datum waarop de overdracht zal geschieden. Coins & Stamps Rotterdam is in dat geval niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.
12.2
Afnemer is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Coins & Stamps Rotterdam.

Artikel 13. Toepasselijkheid
13.1
Deze voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht indien de offertes, bestellingen en/of leveranties vanuit en/of in Nederland zijn gemaakt respectievelijk worden verricht.
13.2
Met inachtneming van art . 100 Wetboek van Burgelijke Rechtsvordering, worden alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een tussen Coins & Stamps Rotterdam en haar afnemer gesloten overeenkomst bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam, met dien verstande Coins & Stamps Rotterdam het recht behoudt ieder geschil aanhangig te maken bij de rechter die bevoegd is in de woonplaats van de afnemer.

Artikel 14. Software
14.1
Voor de levering van software gelden de bij de informatiedrager (bijvoorbeeld CD-ROM) gevoegde licentie- of andere voorwaarden van de producent. Door opening van de op de informatiedrager aangebrachte verzegeling erkent de koper uitdrukkelijk voornoemde voorwaarden. De koper, die de toepasselijkheid van voornoemde voorwaarden niet erkent, heeft het recht de verzegelde informatiedrager te retourneren, welk recht binnen 8 dagen na ontvangst van de software door de koper schriftelijk moet worden uitgeoefend.
14.2
Indien een leverancier van Coins & Stamps Rotterdam het recht tot het gebruik van Software slechts verleent overeenkomstig de bepalingen van zijn gebruiks- of licentie- overeenkomsten of indien het onderhoud wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de onderhoudsovereenkomst van een leverancier van Coins & Stamps Rotterdam, zijn de bepalingen van die overeenkomst van toepassing met terzijdestelling van het bepaalde in deze Voorwaarden. Coins & Stamps Rotterdam zal Afnemer op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen en is niet aansprakelijk voor in deze Software voorkomende gebreken.

Artikel 15. Overige bepalingen
15.1
In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.
15.2
De koper van goederen van Coins & Stamps Rotterdam in Nederland geeft toestemming voor registeren en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens, in de zin van de Nederlandse Wet Persoonsregistraties, welke Coins & Stamps Rotterdam in de normale uitoefening van haar bedrijf heeft verkregen, uitsluitend voor eigen eigen gebruik van Coins & Stamps RotterdamTerug


Diensten Producten Nieuws Organisatie

Verkoop gouden munten
Verkoop gouden baren
Verkoop beleggingsmunten
Inkoop goud en zilver
Inkoop sieraden en oud goud
Beleggen in goud en zilver
Goud kopen in Rotterdam

Brandkasten, Kluizen,
Geldkistjes
Opbergsystemen
Verzamel objecten
Beleggingsobjecten
Goudbaren, Zilverbaren,
Platina
Catalogi & Naslagwerken

Nieuws over
Nieuws over

Volg Coins-and-stamps.nl
op facebookOns bedrijf
Verzenden & retouren
Privacy verklaring
Algemene voorwaarden
Openingstijden & Contact
Handleiding

Diclaimer. Copyright 2012 Coins-Stamps-Rotterdam.nl. Alle rechten voorbehouden.
Ontwerper: Lisanne den HollanderCoins & Stamps Rotterdam
Botersloot 62-64
3011 HD Rotterdam
The Netherlands

  English  Nederlands